Ang mga kategorya

  • Tagalog

    PDF

    Ang munting babasahin naito ay nagpapaliwang ng ilang mga alintuntunin ng Udhiyyah at Pagkakatay dapat malaman ng isang islam sa panahon ng Eidil Adha

  • Tagalog

    PDF

    Ang pagkakatay ayon sa Islam ay ang pagkatay ng hayop na naninirahan sa lupa at ipinahihintulot kainin sa pamamagitan ng paglalaslas sa lalamunan (daanan ng hangin papuntang baga) at sa esopago (daanan ng pagkain at inumin) o pagsusugat sa alinmang bahagi ng katawan nito kung mahirap ang paglalaslas sa lalamunan.......