Ang mga kategorya

  • Tagalog

    PDF

    Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay “Ang Pagpapalaki ng mga Bata” at ang pagkabigong mapalaki ang mga bata sa tamang pamamaraan. Ang mga bata ay may tiwala sa kanilang mga magulang, at ang mga magulang ay may pananagutan sa pagtitiwalang ito..........

  • Tagalog

    PDF

    ang Islam ay nagturo sa kanyang mga tagasunod na tungkulin ng mga magulang na palakihin ang kanilang mga anak sa wastong kaparaanan (gawi) sa pamamagitan ng pagtatanim sa kanilang (mga anak) puso ng binhi ng pananampalataya sa Allah(SWT) at sa Kanyang Kaisahan nang walang katambal....

Mga kumento o puna