Ang mga kategorya

 • Tagalog
  video-shot

  MP4

  Mga ginintuang at mahahalagang payo para sa isang bagong yakap sa Islam sa wikang tagalog.

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Laurence Brown

  Ang aklat na ito ay pinakahuli sa isang serye ng apat. Ang unang aklat sa seryeng ito, The Eighth Scroll, ay isang obra ng kathang-isip sa kasaysayan—isang nobela ng aksyon/pakikipagsapalarang naglalayong panabikin ang madla, at kasabay na ipanatag sila sa paksa ng hambingan sa relihiyon. Ang ikalawang aklat sa seryeng ito, The First and Final Commandment (mga lathalain ng Amana), ay muling naisulat at nahati sa dalawang tomo (kabuuan), NaDiyos’grasya (MisGod’ed) at NaDiyos’kubre (God’ed). Sa paglathala ng dalawang tomong ito—ngayon ay mga aklat bilang dalawa at tatlo sa seryeng ito—ang The First and Final Commandment ay nagiging kalabisan, at tatanggalin na sa pamilihan. Ang NaDiyos’grasya ay nagbibigay ng isang mapa ng landas ng paggabay at kawalang-gabay sa mga relihiyong Abrahamiko, at inilalantad ang pagpapatuloy ng rebelasyon mula sa Judaismo sa Kristiyanismo, at pagkatapos ay sa Islam. Pinupulot ng NaDiyos’kubre ang iniwanan ng NaDiyos’grasya, at ipinaglalaban ang kapakanan ng Islam bilang kaganapan ng rebelasyon.

 • English
 • Tagalog
  video-shot

  LINK

  Ang programmer : Fahd Salem Bahammam

  ng bagong pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag] na ito ay tinangka upang ito ay maipagkaloob sa iyo nang may ganap na impormasyon [at mga kaalaman at kabatiran] ang mga alituntuning-gabay tungkol sa pamilya at ang kahalagahan nito sa Islam; ang pamilya ay itinuring na haligi ng Islamikong lipunan [o pamayanan]. Ang pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag na] ito ay magbibigay ng kalinawan tungkol sa mga aspeto ng pagpapatupad, ng mga karapatan at ng mga hangganang nauukol sa mga pag-aasawa, pakikipag-ugnayang pamilya (ugnayan sa isa’t isa ng mag-asawa, ng magulang at mga anak, ng mga magkakapatid na lalaki at mga babae) at mga ugnayan sa ibang mga kamag-anakan at mga karagdagang kasambahay ng mag-anak. Ito ay nagpapaliwanag din kung paano pinagtutuunan nang higit na pagpapahalaga ang pangangalaga sa mga karapatang ito tulad ng inilarawan mula sa Banal na Qur’an at mula sa mga mapananaligang [o mga pinagtibay at mapagkakatiwalaang] Sunnah [ni Propeta Muhammad].

 • Tagalog
  video-shot

  LINK

  Ang programmer : Fahd Salem Bahammam

  Ang katangi-tanging gabay na inilahad sa iyo ay siyang unang hakbang at tumatayo bilang isang bahaging batayan ng iyong pag-aaral sa dakilang pananampalataya na ito na walang alinlangang ito ang siyang pinakamarangal na pagpapalang iginagawad ng Allah sa tao. Ito ay nagkakaloob sa iyo ng mga alituntuning gagabay sa iyo sa lahat ng mga aspeto ng buhay na iyong kahaharapin, at tumutugon sa iyong mga mahahalagang katanungan, gayundin at susuporta sa iyo sa pakikitungo sa mga taong nasa iyong kapaligiran at matagumpay na pakikisalamuha sa iba’t ibang kalagayan na karaniwan mong matatagpuan sa iyong sarili. Inilahad sa isang malinaw na pamamaraan, ang gabay na ito ay nagbibigay sa iyo nang may kaakibat na kaalamang nagmula sa Qur’an at sa Sunnah ng Propeta (ص). Bukod pa sa pagkakaroon isang gabay ng aklat na ito, ito ay kalugud-lugod sa pagbabasa at pagsasaliksik. Ito rin ay isang sangguniang gabay na maaari mong balikan sa bawa’t sandali na iyong kahaharapin ang isang pangyayari [o kalagayan] o pangangalagaan upang iyong malaman ang batas o hatol ng Allah sa isang naturang usapin [o paksa].

 • French
 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Khalid Evaristo

 • Tagalog

  MP3

  Ang lektor : Khalid Evaristo Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Isang panayam sa ating mga kapatid na bagong yakap sa Islam,tungkol sa dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam. ito’y isinagawa ni Bro. Khalid Evaristo. Ipinaliwanag di niya ang kahulugan ng Islam sa wikang tagalong.

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Omar Peñalber Pagsusuri : Omar Taron

  Inihanda ang lathalaing ito upang ibigay ang pangunahing mensahe ng Islam lalung-lalo na sa mga di-Muslim na may maling haka-haka o impormasyon tungkol dito na sadyang lihis sa tunay na kahulugan o diwa ng Islam.

Mga kumento o puna