Mga haligi at ubligado at pinahihintulot sa pagdarasal

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagpapaliwanag sa mga haligi at ubligadong gawain sa pagdarasal at ang mga pinahihintulot

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna