Ang mga kategorya

 • Tagalog

  PDF

  Isang mahalagang aklat na naglalaman ng pinaigsing pagpapakahulugan sa Islām, na naglilinaw sa pinakamahalaga sa mga batayan nito, mga katuruan nito, at mga kagandahan nito mula sa mga pangunahing pinagkukunan nito, ang Marangal na Qur'ān at ang mga Pampropetang Sunnah. Ang aklat ay nakatuon sa lahat ng mga inaatangan [ng pananagutan] kabilang sa mga Muslim at hindi mga Muslim sa mga wika nila sa bawat panahon at lugar sa pagkakaiba-iba ng mga katayuan at mga kalagayan.

 • Tagalog

  PDF

  Isang mahalagang aklat na naglalaman ng pinaigsing pagpapakahulugan sa Islām, na naglilinaw sa pinakamahalaga sa mga batayan nito, mga katuruan nito, at mga kagandahan nito mula sa mga pangunahing pinagkukunan nito, ang Marangal na Qur'ān at ang mga Pampropetang Sunnah. Ang aklat ay nakatuon sa lahat ng mga inaatangan [ng pananagutan] kabilang sa mga Muslim at hindi mga Muslim sa mga wika nila sa bawat panahon at lugar sa pagkakaiba-iba ng mga katayuan at mga kalagayan.

 • Tagalog

  PDF

 • Tagalog

  PDF

  Islām at sa Ateismo harap-harapan- Tanong at Sagot

 • Tagalog

  PDF

  Ang Islam....Bakit? : Ang paksa sa munting lathalain na ito ay ang pagbibigay paliwanag tungkol sa kahuli-hulihang ibinaba na pangkalangitang relihiyon. Sa pamamagitan nito binuo ng Allah ang relihiyon ni Moises at Hesus - Sumakanila nawa ang kapayapaan - kaya dahil dito, pinawalan ng bisa at winakasan na ng Allah ang mga nauna pa ritong relihiyon. Relihiyon na ang yumayakap dito sa pangkalahatang antas ay hindi humigit at kumulang ng milyun-milyong tao ayon sa pinakahuling pagsusuri. Relihiyon na nag-uunahan ang mga tao sa pagyakap dito sa kabila ng kahinaan ng mga suporta nito, maging pangmateryal o pantao. Ang sinumang tumalima at tumanggap nito ay mahirap nang tumiwalag pa mula rito.

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Nasser Datumanong

  TUKLASIN ANG TUNAY MONG RELIHIYON

 • Tagalog
 • Tagalog

  PDF

  Mahalagang isaalang-alang natin ang mga paksang dapat talakayin upang ganap nating maabot ang layunin ng aklat na ito. Bagaman maraming katanungan ang dapat bigyan ng sapat na kasagutan sa larangan ng relihiyon, pumili tayo ng ilang pundamental na paksang makapagbibigay katatagan upang higit nating maunawaan ang talakayang ito.......

 • Tagalog

  PDF

  Ang Pagsamba sa Nag-iisang Diyos na Tagapaglikha ang siyang UNANG KAUTUSAN na nakatala sa mga Banal na Kasulatang ipinahayag Niya sa Sangkatauhan. Ang Suhuf (Kalatas ni Abraham), ang Zabur (Psalmo ni David), ang Tawrah (Torah ni Moises), ang Injeel (Ebanghelyo ni Hesus) at ang Qur’an na ipinahayag kay Muhammad – lahat ay tila isang tanikalang gumagapos sa iisang hugpong na mensahe – “O, Sangkatauhan! sambahin ninyo ang inyong Diyos na Lumikha sa inyo!”

 • Tagalog

  DOCX

  Iisang Mensahe Lamang

 • Tagalog

  PDF

  BAKIT ISLAM?

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Khalid Evaristo Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Isang pagpapaliwanag tungkol sa pananampalatayang Islam, ang tungkol sa Allah, kung ano ang kahulugan ng Islam, at sino ang Muslim, at sino si Mohammad at iba pang may kaugnayan sa pananampalatayang Islam.

 • Tagalog

  MP3

  Pagsusuri : Nur Maguid

  Katanungan ng mga hindi Muslim sa pamamagitan ng Islam at Kristiyano

 • Tagalog

  PDF

  Ang mga di-Muslim ay binubuo ng lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Islam. Sila ay binubuo ng apat na uri: mga Harbi (nakikipagdigma), mga Musta’min (nagpapatangkilik), mga Mu’ahid (nakikipagkasundo), at mga Dhimmi (di-Muslim na naninirahan sa isang bansang Muslim)..........

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Hassan Mohammad Baaqel Pagsusuri : Nur Maguid

  Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim ay nagbibigay-linaw rin sa pananaw ng Islam tungkol sa mga bagay na ito, at nagpapakita kung papaanong iwinasto ng Qur’an, na ipinahayag kay Propeta Muhammad (SKP) 600 taon na ang nakalipas noong wala na si Jesus (SKP), ang mga kamaliang nakapasok (nang nalalaman o di nalalaman) sa mensaheng ihinatid ni Jesus (SKP). Ang aklat na ito ay maaaring maging isang napakahalagang tulong sa kapwa mga Muslim at mga Kristiyano, lalung-lalo na kung isasaalang-alang ang pagnanais na magkaroon ng mga talakayan sa pagitan ng dalawang pananampalataya.