• Tagalog

  YOUTUBE

  Makikita mula sa ngipin brushing sa Philippine

 • Tagalog

  PDF

  Pagsusuri : Omar Taron

  Ang pagpapahaba ng balbas ay Wajib (ipinag-uutos at nararapat gawin) para sa lahat ng kalalakihan na may kakayahang gawin ito. Tulad ng pagpapaliwanag sa ibaba, may sapat na katibayan tungkol dito mula sa Sunnah, at ito ang napagkasunduang pananaw ng mga Ulama (pantas) ng Islam.