Ang mga kategorya

  • Tagalog

    PDF

    Pagsusuri : Omar Taron

    Ang pagpapahaba ng balbas ay Wajib (ipinag-uutos at nararapat gawin) para sa lahat ng kalalakihan na may kakayahang gawin ito. Tulad ng pagpapaliwanag sa ibaba, may sapat na katibayan tungkol dito mula sa Sunnah, at ito ang napagkasunduang pananaw ng mga Ulama (pantas) ng Islam.

Mga kumento o puna