Ang Balbas

Pagsusuri: Omar Taron

Maikling buod

Ang pagpapahaba ng balbas ay Wajib (ipinag-uutos at nararapat gawin) para sa lahat ng kalalakihan na may kakayahang gawin ito. Tulad ng pagpapaliwanag sa ibaba, may sapat na katibayan tungkol dito mula sa Sunnah, at ito ang napagkasunduang pananaw ng mga Ulama (pantas) ng Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna