معلومات المواد باللغة العربية

Ang bilang ng mga item: 4

 • Tagalog

  MP3

  Ang audio na ito ay nagpapaliwanag patugkol sa Paniniwala sa mga banal na kasulatan na ipinahayag sa mga propeta at sugo ni Allah

 • Tagalog

  PDF

  Ang Huling Pahayag

 • Tagalog

  MP4

  Ang Paniniwala sa mga kasulatan

 • Tagalog

  PDF

  Ang sangkatauhan ay tumanggap ng Banal na Patnubay sa pamamagitan lamang ng dalawang paraan: Una, ang salita ng Allah, Pangalawa, sa mga Propeta sa Kanyang sinugo upang maiparating ang Kanyang kautusan para sa mga tao. Ang dalawang bagay na ito ay lagi nang nananatili sa magkasama at ang pagsisikhay na mapag-alaman ang mga kagustuhan ng Allah sa pamamagitan ng pagtalikod sa isa man o sa dalawang yaon ay lagi ng magbibigay ng kalisyaan..........