Ang mga kategorya

معلومات المواد باللغة العربية

Belief in the Last Day

Ang bilang ng mga item: 11

 • Tagalog

  MP3

  Ang audio na ito ay nagsasalaysay patungkol sa paniniwala na mayroong huling araw pagkaraan ng kamatayan

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Ismael Cacharro

  Ang Paraiso at Ang Impiyerno, ito ay maikling pagtalakay hinggil sa Paraiso at sa Impiyerno ayon sa Qur’an at Sunnah ng Propeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam). Ipinaliwanag dito kung papaanong inilarawan ng ditalyadong paglalarawan ng Qur’an at Sunnah ang Paraiso at Impiyerno at kung sino ang mga makapapasok dito at kung sino naman ang makakapasok sa Impiyerno. Binigyang diin din dito ang kahalagahan ng pagyakap ng mga hindi pa muslim sa Islam upang makamit niya ang kaligtasan at sila ay makapasok sa Paraiso na inihanda para sa mga sumunod sa batas ng Islam.

 • Tagalog
 • Tagalog

  PDF

  Pagsusuri : Nur Maguid

  Ang paliwanag na ibinibigay sa Qur’an sas pangangailangan ng buhay sa kabila ng kamatayan ay kung ano ang hinihingi ng moral na kamatayan ng tao. Sa katotohanan, kung wala ang buhay sa kabila ng kamatayan, ang paniniwala sa Diyos ay mawawalana ng sa katuturan o kahit na nga ang isa ay sumasampalataya sa Diyos, ito ay maaring di-makatuwiran at naiibang Diyos na pagkatapos na likhain ang tao ay di nagmamalasakit sa kanyang kahihinatnan.

 • Tagalog

  MP4

  Ang Paniniwala sa huling araw

 • Tagalog

  YOUTUBE

  Ito ay isang video ukol sa mga pangako ng Allah sa mga Mananampalataya sa wikang tagalog, kaya para malaman ay panoorin ang video na ito

 • Tagalog

  PDF

 • Tagalog

  PDF

  Tunay na napakahalaga sa bawat tao na mapag-alaman ang hinggil sa paraiso. Sapagkat ito ay ang lugar na minimiting makamtam ng bawat nilikha pagkatapos ng maka-mundong buhay na ito..........

 • Tagalog

  MP3

  Ang lektor : Omar Peñalber Pagsusuri : Muhammad Taha Ali

  Ang pagsasalaysay sa mga karangyaan ng Paraiso at mga antas nito

 • Tagalog

  PDF

  Ang manunulat : Salamuddin Casim Pagsusuri : Muhammad Taha Ali The Publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Isang munting aklat na nagpapaliwanag tungkol sa mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom ayon sa katuruan ng pananampalatayang Islam, nagbibigay linaw tungkol sa mga malaki at maliit na palatandaan nito.

 • Tagalog

  PDF

  Madalas nauubos ang ating panahon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at nakaligtaan nating pag-isipan ang kabilang-buhay. Bagama’t maraming nagtatanong ang tungkol sa impiyerno at kung ano nga ba ang naririto, hindi ito nakapagbigay aral upang magsumikap tayong gumawa ng kabutihan. Ang iba ay nagtatanong kung tunay nga bang may Impiyernong Apoy sa ngayon at nasaan ito..........