Ang mga kategorya

 • Tagalog
 • Tagalog

  PDF

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Ahmad Jibreel Salas Pagsusuri : Nur Maguid Pagsusuri : Omar Taron Pagsusuri : Muhammad Taha Ali Pagsusuri : Salamuddin Casim common_publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Ang maikling paglalahad na ito ay tinangka upang bigyang daan ang magandang ugnayan ng Muslim at Kristiyano sa larangan ng relihiyon. Ang Islam at ang Kristiyanismo ay kapwa naniniwala sa nag-iisang Diyos at mga Propeta. Ang tanging kaibahan ay nakasalig sa katauhan ni Hesus.

 • Tagalog

  MP3

  Ang audio na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa paniniwala sa naitakdang kapalaran

 • Tagalog

  MP3

  Ang audio na ito ay nagsasalaysay patungkol sa paniniwala na mayroong huling araw pagkaraan ng kamatayan

 • Tagalog

  MP3

  Ang auido na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa paniniwala sa mga propeta at sugong ipinadala ng Allah

 • Tagalog

  MP3

  Ang audio na ito ay nagpapaliwanag patugkol sa Paniniwala sa mga banal na kasulatan na ipinahayag sa mga propeta at sugo ni Allah

 • Tagalog

  MP3

  Ang audio na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa paniniwala sa mga Anghel

 • Tagalog

  MP3

  mp3 sa wikang tagalog na nagpapaliwanag tungkol sa paniniwala sa kaisahan ng Allah sa pagka-diyos

 • Tagalog

  PDF

  Ang aklat na ito ay isang buod kung saan nais kong linawin ang pinagmulan ng kristiyanismo at ang kasalukuyang katotohanan hinggil dito upang ipaalam sa mga kristiyano ang pinagmulan ng kanilang mga paniniwala (upang maniwala sa nag-iisang Diyos at pag-isahin ang pagsamba sa kanya). Sa buod na ito, ako ay gumawa ng pagsisikap upang banggitin ang mga talata sa Qur’an na binabanggit ang kuwento ni Hesukristo at ang kanyang ina, at magbigay ng katibayan mula sa kasalukuyang teksto ng Torah at Ebanghelyo upang ilarawan sa mga kristiyanong mambabasa Ang Tunay na Mensahe ni Hesukristo gamit ang kanilang sariling mga batayan. Ang aklat na ito ay makakatulong sa mga may malawak na pag-iisip, bukas na kaisipan at mga naghahanap ng katotohanan upang malaman kung ano ang ipinadala ng Diyos sa lahat ng nasyon, at sa lahat ng mga sugo sa kasaysayan ay isang natatanging mensahe (purong monoteismo o paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos lamang). Si Propeta Hesus ay isa sa mga banal na mensahero na nagsisikap na gabayan ang kanilang mga tao sa katotohanan, ngunit maraming tao ang sumunod sa kanilang mga kagustuhan at sa gayon ay lumayo sa mga aral ng propeta.

 • Tagalog

  PDF

  Ang Talambuhay ng Propeta : Ang Talambuhay ni Propeta Muhammad Ang Huling Sugo ng Allah Hinango mula sa aklat ni Ibn Kathir

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Fahd Salem Bahammam

  Ang katangi-tanging gabay na inilahad sa iyo ay siyang unang hakbang at tumatayo bilang isang bahaging ba- tayan ng iyong pag aaral sa dakilarng pananampalataya na ito na walang alinlangang ito ang siyang pinakamaran- gal na pagpapalang iginagawad ng Allah sa tao. Ito ay nagkakaloob sa iyo ng mga alituntuning gagabay sa iyo sa lahat ng mga aspeto ng buhay na iyong kahaharapin, at tumutugon sa iyong mga mahahalagang katanungan, gayundin at susuporta sa iyo sa pakikitungo sa mga taong nasa iyong kapaligiran at matagumpay na pakikisalamu- ha sa iba't ibang kalagayan na karaniwan mong matatagpuan sa iyong sarili. Inilahad sa isang malinaw na pamamaraan, ang gabay na ito ay nagbibigay sa iyo nang may kaakibat na kaalamang nagmula sa Qur'an at sa Sunnah ng Propeta. Bukod pa sa pagkakaroon isang gabay ng aklat na ito, ito ay kalugud-lugod sa pagbabasa at pagsasaliksik. Ito ay isang sangguniang gabay na maaari mong balikan sa bawa't sandali na iyong kahaharapin ang isang pangyayari [o kalagayan] o pangangalagaan upang iyong malaman ang batas o hatol ng Allah sa isang naturang USapin [o paksa).

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Salamuddin Casim common_publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Isang napakahalagang paliwanag ukol sa tunay na mensahe ni Hesus sa wikang tagalog, naipaliwanag dito ang katotohanang tungkol sa pagkapropeta ni Hesus at bilang Sugo sa angkan ng Israel

 • Tagalog

  YOUTUBE

  Ang lektor : Salamuddin Casim common_publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  ito ay video patungkol sa paniniwala sa Allah at Huling araw na siyang saligan ng lahat ng kabutihan

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Salamuddin Casim Pagsusuri : Salamuddin Casim common_publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Ang Pagmamahal sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) nararapat sa bawat mananampalataya ang pagmamahal sa Propeta.

 • Tagalog

  MP3

  Ang lektor : Omar Floberent

  Ito ay pinamagatang MGA TAGASUNOD NI HESUS; dito ipinaliwanag ng malinaw kung sino ang mga tunay sumusunod sa mga katuruan ni Hesus at ang kanilang mga katangian, ito ay pakinggan upang magkaroon ng maraming kaalaman.

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Ismael Cacharro

  Ang Paraiso at Ang Impiyerno, ito ay maikling pagtalakay hinggil sa Paraiso at sa Impiyerno ayon sa Qur’an at Sunnah ng Propeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam). Ipinaliwanag dito kung papaanong inilarawan ng ditalyadong paglalarawan ng Qur’an at Sunnah ang Paraiso at Impiyerno at kung sino ang mga makapapasok dito at kung sino naman ang makakapasok sa Impiyerno. Binigyang diin din dito ang kahalagahan ng pagyakap ng mga hindi pa muslim sa Islam upang makamit niya ang kaligtasan at sila ay makapasok sa Paraiso na inihanda para sa mga sumunod sa batas ng Islam.

 • Tagalog
 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Laurence Brown

  Ang mga linya ay naghahatid mula sa kauna-unahang Kristiyanismong Judio hanggang sa ikapitong dantaon, katiyakang patungo sa Islam. . . . Ang mga paghahambing sa pagitan ng larawan sa Qur’an ni Jesus at ng isang Kristolohiyang may isang timbreng Judio-Kristiyano ay nakalilito. Ang mga pagkakatulad na ito ay dimatatanggihan at humihingi ng mas malawak na makasaysayan at mapamaraang pagninilay.

 • Tagalog

  MP3

  Ang lektor : Abdullatif Arceo Pagsusuri : Muhammad Taha Ali

  Ang Audio na ito ay isang pagpapaliwanag tungkol sa mga haligi ng Islam at pananampalataya na isinagawa n gating kapatid sa islam na si Abdullatif Arceo, kanyang lininaw ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa mga haliging ito na dapat malaman ng isang Muslim upang ito ay maisakatuparan nang tama.

Ang pahina : 4 - Mula sa : 1
Mga kumento o puna