Nadiyos’ Kubre?

Pag-akda : Laurence Brown

Maikling buod

Ang mga linya ay naghahatid mula sa kauna-unahang Kristiyanismong Judio
hanggang sa ikapitong dantaon, katiyakang patungo sa Islam. . . . Ang mga
paghahambing sa pagitan ng larawan sa Qur’an ni Jesus at ng isang Kristolohiyang may
isang timbreng Judio-Kristiyano ay nakalilito. Ang mga pagkakatulad na ito ay dimatatanggihan
at humihingi ng mas malawak na makasaysayan at mapamaraang
pagninilay.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Website ng leveltruth

Ang mga kategorya: