Ang Tunay na mesahe ni Hesus

Ang Tunay na mesahe ni Hesus

Maikling buod

Isang napakahalagang paliwanag ukol sa tunay na mensahe ni Hesus sa wikang tagalog, naipaliwanag dito ang katotohanang tungkol sa pagkapropeta ni Hesus at bilang Sugo sa angkan ng Israel

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna