Ang paniniwala sa mga pinadalang Sugo ni Allah

Maikling buod

Ang auido na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa paniniwala sa mga propeta at sugong ipinadala ng Allah

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna