Ang mga kategorya

معلومات المواد باللغة العربية

Books on Islamic Creed

Ang bilang ng mga item: 7

 • Tagalog

  PDF

  Ang pagpapaliwanag sa aklat Ang mga mahahalagang aralin para sa Pamayanang Muslim: isang libro sa wikang Filipino na isinulat ni Dr. Haytham Sarhan, isang pagpapaliwanag sa libreto Ang mga Mahahalagang Aralin para sa Pamayanag Muslim ni Imam Ibn Baz – kaawaan nawa siya ng Allāh - kung saan kinolekta niya dito ang kalipunan mula sa mga kaalaman ng Shariah; na nauugnay sa mga batas ng Fiqh, Aqeedah, Pag-uugali at kaalaman, na nararapat malaman ng mga pamayanang Muslim. Ginawa niya ito sa isang magandang pagbabalangkas, sa anyo ng mga talahanayan at pagkakabahagi, kung saan binanggit niya ang pangkalahatang mga layunin kasama ang pangkalahatang kahulugan, at ginawa niya pagkatapos ng bawat bahagi; ay mga katanungan at pagsusulit, lahat ay walang pagpapaikling pasubali o pagpapahabang nakakatamad.

 • Tagalog

  PDF

  Pagpapaliwanag Sa Mga Saligan Ng Pananampalataya

 • Tagalog

  PDF

  Teksto ng Apat na Panuntunan

 • Tagalog

  PDF

  Ang Tatlong Katanungan sa Libingan, Ang Apat na Panuntunan at Gawain Nakakawalang-bisa sa Islam ng isang Muslim: Isang libro sa wikang Filipino, na isinulat ni Dr. Haytham Sarhan, at naglalaman ito: 1- Ang Tatlong Katanungan sa Libingan: Ito ay isang mahalagang mensahe na naglalaman ng mga saligan, na obligadong malaman ng isang tao; na kung saan sa mga ito ay tatanungin siya sa kanyang libingan, at ang mga uri ng pagsamba na iniutos ng Allāh sa kanya, kasama na ang pagpapaliwanag sa mga antas ng Relihiyon. 2 - Ang Apat na Panuntunan: Isang maikling mensahe na naglalayon ipaliwanag ang mga Saligan ng Tawhīd at pagkilala sa mga ito, kasama ang mga Shubha na kung saan nauugnay sa mga Mushrik (nagtatambal sa Allah) at pagtugon sa mga Shubha na ito. 3 - Gawain Nakakawalang-bisa sa Islam ng isang Muslim: Isang maikling libreto, na binanggit dito ang ilan sa mga pinaka-mapanganib na isyu na nakakawalang-bisa sa Relihiyon ng isang Muslim, na sa kabila ng kanilang kalubhaan; kabilang ito sa pinakamadalas, upang sa gayon ay mabalaan dito ang Muslim at matakot siya sa kanyang sarili mula sa mga ito. Ginawa niya ito sa isang magandang pagbabalangkas, sa anyo ng mga talahanayan at pagkakabahagi, kung saan binanggit niya ang pangkalahatang mga layunin kasama ang pangkalahatang kahulugan, at ginawa niya pagkatapos ng bawat bahagi; ay mga katanungan at pagsusulit, lahat ay walang pagpapaikling pasubali o pagpapahabang nakakatamad.

 • Tagalog

  PDF

  Ang relihiyong Islam ay isang pangkalahatang mensahe na batay sa prinsipyo (Aqeedah) ng Pagkilala at Pagsamba nang tuwiran sa Tanging Isang Tunay na Diyos (Allah). Ang Islam ay hindi nagbibigay ng pagtatangi-tangi sa mga tagasunod (mananampalataya) nito maging ang kulay ay itim, puti, o ang lahi ay Arabo at di-Arabo.

 • Tagalog

  PDF

  Ang Anim na Saligan

 • Tagalog

  PDF

  Ang Mga Katanungan sa Libingan