ذکرهای برگزیده

شرح

رساله ي حاضر را استاد خالد بن عبدالرحمن جريسي در فضيلت ذكر، دعا و وسيله هاي اجابت آن و بعضی از دعاهای منقول و وارده نوشته است.

نظر شما برای ما مهم است