سفر و احکام آن در پرتو قرآن و سنت

شرح

به بیان احکام نماز مسافرِ مسلمان و مسائل مربوط به آن اختصاص دارد. نویسنده پس از بیان مفهوم سفر، مسافر و انواع سفر به بیان اختلاف علما در مورد قصر نماز و روایات مربوط به آن می‌پردازد. در ادامه، احکام مربوط به نیت، نماز و اقتدای سفر را در سفرهای عادی و عمره و حج بازگو می‌کند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: