موضوع بندی علمی

معلومات المواد باللغة العربية

نماز مسافر

تعداد موضوعات: 1

  • فارسی

    PDF

    به بیان احکام نماز مسافرِ مسلمان و مسائل مربوط به آن اختصاص دارد. نویسنده پس از بیان مفهوم سفر، مسافر و انواع سفر به بیان اختلاف علما در مورد قصر نماز و روایات مربوط به آن می‌پردازد. در ادامه، احکام مربوط به نیت، نماز و اقتدای سفر را در سفرهای عادی و عمره و حج بازگو می‌کند.