معلومات المواد باللغة العربية

تعداد موضوعات: 2

  • فارسی

    MP4

    حفظ قرآن كريم

  • فارسی

    PDF

    این کتاب نتیجه تجربه عملی نویسنده از روش های مختلف حفظ قرآن می باشد. نویسنده کتاب که خود حافظ قرآن می باشد تجربه ده ساله خویش در استادی حفظ قرآن و روش های عملی حفظ قرآن در جنوب ایران را بررسی نموده و سپس بهترین روش را به تفصیل معرفی می نماید.