موضوع بندی علمی

معلومات المواد باللغة العربية

نماز تراويح

تعداد موضوعات: 1

  • فارسی

    PDF

    اين كتاب برای نوشته شده تا امام تراویح در خصوص مسائل فقهیِ امامت از آن بهره گیرد؛ کتابی که دلایل و براهین را دربر داشته و در عین حال مفید و مختصر باشد. بنابراین، مسائل مورد نیاز در همین رساله آورده شده و مقدمه¬ای کوتاه در خصوص مشروعیت نماز تراویح و اندکی از فضایل آن نوشته شده است؛ در پایان هم خاتمه¬ای حاوی لطایف و تذکرات دارد.