موضوع بندی علمی

معلومات المواد باللغة العربية

ویژگی های اهل سنت و جماعت

تعداد موضوعات: 1

  • فارسی

    PDF

    عقيده صحيح، همان دين حقّي است که بر هر مسلماني واجب است تا اعتقادات خود را بر آن بنا نهد؛ زيرا آن، اعتقاد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و صحابه گرامي وي مي باشد. و کسي که در اين وادي با آنها مخالفت کند، خود را براي کيفر شديدِ خداوند و بغض و غضب وي، نامزد کرده است