معلومات المواد باللغة العربية

تعداد موضوعات: 1

  • فارسی

    PDF

    احکام فقهی مرتبط با انواع کفاره‌ها را تشریح می‌کند. اثر حاضر، مهم‌ترین کفاره‌ها و احکام مربوط به هریک از آنها را با نثری ساده و شیوه‌ای واضح توضیح داده است و می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه در این رابطه باشد. توجه نویسنده، بیشترمعطوف به احکام کفاره‌هایی بوده است که اکثر مردم در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار دارند و خواهان شناختِ شیوه اجرای آنها می‌باشند. وی در هر فصل، پس از ارائه تعریفی مختصر از موضوع مورد بحث، آیات و دستور قرآن کریم را در مورد حکمِ هر مورد ذکر کرده و سپس حکمِ فقهی آن را شرح می‌دهد. این احکام عبارتند از: کفاره سوگندها، کفاره نذر، کفاره قتل، کفاره ظِهار، کفاره إیلاء، کفاره جماع در روز ماه رمضان، فدیه ارتکاب به اعمال ممنوعه و نهی‌شده در حج.