راهنمای مربیان برای تربیت دختران و پسران

شرح

این کتاب را مؤلف محترم بعد از چهل سال تجربه در امر آموزش به نگارش درآورده تا خواهران و برادران معلّم در کار تعلیم و تربیت از آن سود برده و به این نکته پی ببرند که چگونه معلّمان موفقی شوند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه