قرآن و تحریف

شرح

اين کتاب، پرده کشايي از حقايقي است که بسياري از فرزندان شيعه و اهل سنت از آن آگاهي ندارند، و آن اعتقاد علماي شيعه اثنا عشري به اينکه اين قرآني که اکنون در نزد ماست، تحريف شده و ناقص است و همانا قرآن کامل نزد مهدي منتظر مي‌باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است