بزرگداشت خدای متعال و حکم ناسزاگوینده به او

شرح

ناسزاگویی به خداى تعالی در نزد برخی مردم عامی -که از حق، روى گردانده و نسبت به خدا و مقام او جاهل اند و پیش از آن به اوامر و نواهی او عمل ننموده اند تهمت به حضرتش - تبارك و تعالی- با الفاظی که گفتن یا شنیدنش بر انسان مؤمن بسیار گران می آید، و چه بسا این سخنان را کسانی به زبان می آورند که خود را مسلمان می شمارند، با وجود روشن بودن خطر و فسادى که در عقل هاى سلیم و تمام ادیان آسمانی ایجاد می کند- نیاز به توضیح و روشنگرى دارند تا بدین وسیله، وسوسه و اغواى شیطان و ریسمانِ فریب او قطع گردد و بزرگداشت آفریدگار -تبارك و تعالی- و تنزیه او از هر زشتی و به هر صورتی که بر زبان جارى گردد و به هر نیتی که مردم بخواهند، تحقق یابد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه