چکیده پیام های سی جزء قرأن کریم

شرح

این نوشتار، اشاره¬ای است مختصر و درنگی کوتاه که مشتمل بر موضاعات اصلیِ سی جزء قرآن کریم می باشد.

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است