الله الله فی أصحابي​

شرح

اثر مختصری است که شأن و جایگاه والای صحابه پیامبر را بیان می‌کند و حکمِ دشمنان آنان را شرح می‌دهد. نویسنده با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم و روایات نبوی ـ صلی الله علیه وسلم ـ نشان می‌دهد که یاران صدیق و فداکار رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ نزد خدا و پیامبرش از چه ارج و احترامی برخوردارند و به همین دلیل توهین کردن و دشنام دادن به آنان تحت هیچ شرایطی جایز نیست. روی سخنِ این کتاب، بیشتر با روافضی است که به بهانه‌های واهی و بی‌اساس یاران پاک رسول را آماج طعن و توهین قرار می‌دهند. امام ابن‌تیمیه در بخش پایانی این نوشتار به این موضوع می‌پردازد که جنگ با خلیفه مسلمین چه حکمی دارد و حکمِ کسانی که بر روی مسلمانان شمشیر کشیده‌اند چیست.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: