بررسی حدیث ثقلین

شرح

علمای شیعه ـ خداوند ما و آنها را به سوی حق هدایت کند ـ از حدیث ثقلین چنین فهمیده اندکه اهل سنت از اهل بیت پیروی نمی کنند وبه آنچه آنها آورده اند تمسک نجسته اند و بلکه از دشمنان اهل بیت پیروی کرده اند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه