حقایقی از جنگ جمل و صفین

نویسنده : ایوب گنجی

شرح

حقايقى از جنگ جمل و صفين مختصری است از حقايقی که در قرن اول هجری در ميان اصحاب و ياران پيامبر -صلی الله عليه وسلم- رخ داده است و متأسفانه بعضی ها آن را مغرضانه نقل نموده و از آن برداشهای سوء کرده و به خورد جامعه داده اند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه