پیشگامان اصلاح و اعتدال

شرح

در میان شیعه معاصر جهش‌هایی وجود دارند که به میانه‌روی و ترک خرافات و ارائه نظریاتی درخشانی در اصول و اعتقادی و فکری فرامی‌خوانند این كتاب بعضي از سران اين حركت را معرفي مي كند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است