شرح

كتاب حاضر كه به نام «سيماي صادق فاروق اعظم» در دسترس خوانندگان عزيز قرار ميگيرد، كتابي است مستند به اسناد تاريخي و نمايانگر سيماي واقعي شخصيت فاروق اعظم عمر بن خطاب است، كه آشنايي با اين سيما، چه از حيث احوال فردي، و چه از حيث جنبه‏هاي اجتماعي بر همه مسلمانان لازم است

نظر شما برای ما مهم است