مناظره امام جعفر صادق با یک رافضی

شرح

این کتاب مناظره ای است بین امام جعفر صادق و یک رافضی که در آن امام رحمه الله از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم در مقابل تهمت های رافضه دفاع می کند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه