همگام با صحابه - ویژه جوانان

شرح

این کتاب جالب گوشه ای از زندگانی بهترین انسانها بعد از انبیاء یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم را با اسلوبی جذاب بیان می کند باشد که جوانان ما با سیرت این ستارگان آسمان هدایت بیشتر آشنا شوند

Download
نظر شما برای ما مهم است