احادیث قدسی

شرح

مشتمل بر احادیث قدسی موجود در کتاب حدیثی زیر:
صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابوداود، سنن نسایی، سنن ابن ماجه، موطأ امام مالک. با ذکر صحت و ضعف احادیث.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه