شرح

در كتاب «راه نجات از شر غلات» پنج بحث به ميان آورده شده است:
بحث در اختصاص علم غيب به خدا
بحث در ولايت و حقيقت آن
بحث شفاعَت
زيارت قبور بين حقيقت و خرافات
بحث غُلات.

نظر شما برای ما مهم است