نویسنده : عمران دهواری

شرح

نویسنده در این کتاب صد حدیث از احادیث صحیحین را جمع آوری نموده اند و منهج ایشان در انتخاب غالبا احادیث مختصر می باشد.

نظر شما برای ما مهم است