آشنایی با ادیان در قرآن

شرح

شرح مبسوط دیدگاه اسلام در باره سایر ادیان و نحوه انعکاس اعتقادات آنها در قرآن کریم است. نویسنده در آغاز ماهیت دین را بررسی کرده و ضمن ارائه تعریف دقیقی از آن، نیاز ذاتی بشری را به ادیان آسمانی و فطری ‌بودن گرایش به دینداری در انسان را به اثبات می‌رساند. سپس ادیان و نحله‌هایی مانند یهودیت، مسیحیت، آیین زرتشت و نیز باورهای صائبیان، دهریان و مشرکان را با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم بررسی می‌کند. در پایان به صورت مفصل در مورد آیین اسلام و حقانیت آن، موضع‌گیری اسلام در برابر دیگر ادیان، گفت وگوی مسلمانان با غیر مسلمانان و برخی از اصول و قواعد فکری اسلام بحث می‌نماید. روش نویسنده بدین صورت است که نخست، آیات مربوط به موضوع مورد بحث را ذکر کرده و سپس با نقل آرای مفسران مختلف، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: