خلفای راشدین از دیدگاه امیر المؤمنین علی رضی الله عنه

شرح

ين کتاب در اصل چاپ دوم رسالة «سراغ حقيقت برای افتاده در حيرت» تأليف استاد بزرگ حضرت علامه مولانا محمد عمر سربازی(دامت برکاتهم) است که اينک با عنوان جديد «فضايل خلفاءراشدين از زبان اميرالمؤمنين » تجديد چاپ می شـود ويکـی از جمـله نخستين کتابهـای مهمـی است که استـاد گرانقدر تأليف نموده ومدتها است که بدون تجديد چاپ مانده بود. نظر به اهميت کتـاب ونيـاز جامعه، تصميم گرفتيم که آن را با عبـاراتی رسـاتر وشيـواتر تجديد چاپ نماييم تا در دسترس عموم قرار گيرد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه