شرح

اين كتاب مختصري از زندگينامه حضرت زبير ابن عوام رضي الله عنه اين پسر عمه و حواري رسول خدا را، آن هم با استناد به مواخذ موثق تاريخي و حديث، جمع آوري نموده و براي طالبين حقيقت و واقعيت تقديم مي نماييم

نظر شما برای ما مهم است