فقه السنه

نویسنده : سيد سابق

شرح

‌كتاب فقه السنه تالیف استاد بزرگوار شیخ سید سابق از جمله بهترین كتابهایی است‌ كه درموضوع خویش تالیف یافته است‌، چون‌ كتابی است‌ كه ابواب و فصل‌بندی بسیار نیكو و شیوه و اسلوب بسیار خوبی دارد و از تعقیدات و پیچیدگی های معمولی‌ كتب فقهی بدور است و این امر سبب روی آوردن جوانان مسلمان بدان است و بر روی آنان افقهای پژوهش در سنت مطهر نبوی را می‌گشاید تا احكام فقهی و دینی خویش را در پرتو آن استخراج نمایندكه راه عمل بدان را بر آنان آسان مي‌سازد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه