قاتلان حسین رضی الله عنه را بشناسید

شرح

ترديدى نيست که کشته شدن حسين رضى الله عنه مصيبتي سترگ و لکه ننگ بزرگي در تاريخ امت اسلامي به شمار مي آيد ، اما با کمال تأسف بايد گفت که امروزه تا حدود زيادي از اين حادثه براي افزايش تفرقه ميان يک کشور بهره برداري شده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است