شرح

در این کتاب خرافات شیعه را می خوانید بطور مثال در کتابهای شیعه آمده است مسواك زدن در حمام كراهت دارد چون باعث بيماري دندانها مي شود. ادرار و مدفوع ائمه وسيله داخل شدن به بهشت است

نظر شما برای ما مهم است