قطره ای از دریای خرافات شیعه

شرح

در این کتاب خرافات شیعه را می خوانید بطور مثال در کتابهای شیعه آمده است مسواك زدن در حمام كراهت دارد چون باعث بيماري دندانها مي شود. ادرار و مدفوع ائمه وسيله داخل شدن به بهشت است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه