گامی بسوی حقیقت

شرح

موضوع این کتاب بررسي علمي و تطبيقي در مورد عقائد و مبادي مذهبي اهل تشيع و تحولات در آن از بدو تا كنون می باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه