راهنمایی حج و عمره برای تازه مسلمانان

شرح

این کتاب به زبان انگلیسی است که مناسک و احکام حج و عمره را در روشنایی قرآن و سنت به صورت عکس وار و مفصل بیان کرده است

Download
نظر شما برای ما مهم است