مختصری از اصول عقايد اهل سنت و جماعت

شرح

مهم‌ترین عقاید اهل سنت و جماعت را به اختصار بیان می‌کند. نویسنده، کتاب را با شرح قواعد استدلال دینی آغاز می‌کند و در ادامه، انواع توحید را معرفی نموده و به شرح آنها می‌پردازد. در فصل بعد، ارکان ایمان را نام برده و آنگاه دیدگاه اهل سنت را درباره قرآن و نقش تشریعی آن شرح می‌دهد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه