حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم

شرح

آنچه پیش رو دارید مختصري از چگونگی پوشش زن در مقابل مردان نامحرم می باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه