موضوع بندی علمی

معلومات المواد باللغة العربية

وقت هاى نمازهاى پنجگانه

تعداد موضوعات: 1

  • فارسی

    PDF

    نویسنده : طه حامد الدلیمی

    کتابی که پیش روی دارید مطالبی علمی و مختصر و جامع است که در پرتو قرآن و سنت اوقات نماز را تعیین و تبیین می‌نماید. این کتاب با استناد به روایت‌های سنی و شیعه نگاشته شده تا روشن شود که در این منابع امور زیادی هست که می‌توان از آن استناد کرد و در چنین امور مهمّی متحد و همآهنگ بود.