5 =2+2 ریاضی (اعتماد به نفس)

5 =2+2 ریاضی (اعتماد به نفس)

شرح

اين كليپ اعتماد به نفس و عدم قبول واقعیت را آموزش می دهد که در شبکه جهانی کلمه پخش شد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

موضوع بندی علمی: