5 =2+2 ریاضی (اعتماد به نفس)

5 =2+2 ریاضی (اعتماد به نفس)

شرح

اين كليپ اعتماد به نفس و عدم قبول واقعیت را آموزش می دهد که در شبکه جهانی کلمه پخش شد.

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است