مختصر صحیح بخاری - قسمت چهارم 07 - چگونگی آغاز وحی(6)

مختصر صحیح بخاری - قسمت چهارم 07 - چگونگی آغاز وحی(6)

شرح

شرح مختصر احاديث صحيح بخارى توسط عبدالقادر ترشابى در شبكه جهانى كلمه. موضوع اين قسمت چگونگی آغاز وحی.

نظر شما برای ما مهم است