کلیپ اسراف

کلیپ اسراف

شرح

ىر اين كليپ بیان گردیده که سالانه یک میلیارد و سیصد میلیون تُن مواد غذایی درون سطل های زباله ریخته می‌شود. این مقدار، با یک سوم تولید غذای جهان برابری می‌کند و از نظر ضرر مادی ۷۵۰میلیارد دلار در سال بر آورد شده است. این فاجعه در حالی رخ می‌دهد که در هر روز ۸۷۰ میلیون گرسنه در جهان وجود دارد. در زمانی که ده‌ها هزار کودک به خاطر کمبود غذا از دنیا می‌روند، می‌بینیم که دولت‌های غربی به تنهایی سالانه نوزده میلیارد دلار مواد غذایی را به دور می‌ریزند. در یکی از کشورهای اروپایی، در جشنوارۀ سالانۀ «لاتوماتینا» صدها تُن گوجه‌فرنگی به هم پرتاب می‌کنند و نعمات خدا را این گونه هدر می‌دهند. یکی از نهادهای پژوهشی پس از تحقیقات گسترده به این نتیجه رسید که هشتاد درصد زباله‌های یکی از کشورهای عربی غذا بوده است.
پس پیش از آنکه اوضاع ما را به راه اسرافکاران سوق دهد، باید به فکر چاره باشیم؛ چرا که دولت‌های معاصری بوده‌اند که به رفاه و اسراف فراوان مشهور بوده‌اند، اما با گذشت زمان، گرفتار قحطی و گرسنگی گشتند. سپس بیان نموده که باید همگی برای میانه‌روی در مصرف مواد غذایی بکوشیم و به میزان مورد نیاز استفاده کنیم؛ اگر چیزی اضافه ماند، برای وعدهٔ بعدی از آن استفاده کنیم یا پس از بسته‌بندی آن را به نیازمندان بدهیم و اگر غذا مناسب انسان نیست، آن را در ظرفی گذاشته و به پرندگان و حیوانات بدهیم؛ زیرا (خوبی به هر موجود زنده‌ای اجر دارد) و همیشه این سخن الله متعال را به یاد داشته باشیم: (سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهید شد).

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

گروه رسانه ای حکمت

موضوع بندی علمی: